สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5 ส. ให้แก่ รพ.สต.

            พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานกิจกรรม ๕ ส. โดย นายอำเภอบ้าน
ค่าย ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดทุกแห่ง ตามแนวทางการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรม 5 ส. จากการประเมินระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยสถาบันฝึกอบรม  ฮิวแมนเทรนนิ่ง (อ.ชาญชัย สกุลประยงค์  วิทยากร / ที่ปรึกษากิจกรรม 5 ส.)

Tags : พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5 ส.

view