สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB23
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
3) คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4) แบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ของ สสอ.
5) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
รายละเอียดเอกสาร

view