iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42365053 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 บุคลากร http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356643 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 สสอ.บ้านค่าย http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356625 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างจัดทำชุดนิทรรการ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356188 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจั่งจัดทำแผ่ยพับ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356187 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๘ รายการ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356063 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยาเสพติด รพ.สต.คลองน้ำเย็น http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42356016 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิต http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42355855 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42352706 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศประกวดราคาซื่อคุรุภัณฑ์การแพทย์ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42352705 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42352704 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350607 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือกิจกรรม http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350606 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือดูแลตนเอง http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350604 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350603 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือกิจกรรม http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350602 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือกิจกรรม http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42350601 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อHIV http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42348508 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42348507 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่อวัสดุสำนักงาน http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42347618 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดุงานบ้าน งานครัว http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346393 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346391 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346387 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346383 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346376 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประกาศ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=42346162 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ราคาเกินหมื่นบาท สอ. http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=530681 Fri, 16 Aug 2019 10:15:06 +0700 มือบีบไม้จับปูดำ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=522258 Wed, 28 Aug 2019 13:01:55 +0700 นวัตกรรมเท้าเบาหวาน 53 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=506309 Fri, 16 Aug 2019 08:54:12 +0700 ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=474554 Mon, 02 Aug 2010 17:03:00 +0700 จดหมายข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ปีที่ 1 ฉบับที 4 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2553 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=471204 Fri, 16 Aug 2019 10:02:10 +0700 จดหมายข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ปีที่ 1 ฉบับที 3 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2553 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=471203 Tue, 06 Jul 2010 14:37:26 +0700 จดหมายข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ปีที่ 1 ฉบับที 2 วันที่ 1-30 เมษายน 2553 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=471196 Tue, 06 Jul 2010 14:23:06 +0700 จดหมายข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ปีที่ 1 ฉบับที 1 วันที่ 1-31 มีนาคม 2553 http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=471190 Tue, 06 Jul 2010 14:16:31 +0700 ภาพกิจกรรม http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468958 Wed, 30 Jun 2010 21:57:05 +0700 วิสัยทัศน์พันธกิจ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468956 Wed, 30 Jun 2010 21:52:16 +0700 ทำเนียบบุคลากร http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468954 Wed, 30 Jun 2010 21:49:56 +0700 Link ที่เกี่ยวข้อง http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468908 Tue, 06 Jul 2010 15:28:04 +0700 วิสัยทัศน์พันธกิจ http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468863 Wed, 30 Jun 2010 17:49:13 +0700 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468859 Wed, 30 Jun 2010 17:36:58 +0700 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย http://www.bankhai-pho.com/index.php?mo=3&art=468857 Fri, 16 Aug 2019 16:11:36 +0700