สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย


    นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

งานบริหารบุคคล งานนโยบาย

งานควบคุมกำกับ

    นางชลากร ยังดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานการเงินและการบัญชี

งานการตรวจสอบและควบคุมภายใน

งานประกันสังคม

    นางวงษ์เดือน แสวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ

งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

งานนิเทศ และติดตามประเมินผล

งานนโยบาลและโครงการพิเศษ เช่น โครงการพระราชดำริฯ

งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

    นางจีราพร ปักษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง

งานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันสุขภาพ

    นางภรธิดา พงศ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานพัฒนาระบบส่งต่อ

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

    นางเบญจา พรประเสริฐทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานทันตสาธารณสุข

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    นายยงยุทธ์  นิยมดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

    น.ส.อรเพ็ญ สมาธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
    นางฐิติภรณ์ ไกรเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานกฎหมายสาธารณสุข

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

    นางสาวอุไรรัตน์ คูหะมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


  รพ.สต. ในสังกัด อ.บ้านค่าย

   ๑ รพ.สต.บ้านสตบรรณ  0-3864-1014 นางสมพิด   สุวรรณถาวร  (หมอติ๋ว) ต.หนองละลอก
   ๒ รพ.สต.บ้านละหารไร่  0-3802-9730 นางอำพร อรุณแย้ม  (หมอพร) ต.หนองละลอก
   ๓ รพ.สต.บ้านคลองน้ำเย็น  0-3803-2236 นางณิชกุล บุญตั้งแต่ง (หมอเล็ก) ต.หนองละลอก
   ๔ รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง  0-3863-7683 นายโชคชัย เมืองศิริ (หมอโชค) ต.หนองละลอก
   ๕ รพ.สต.บ้านหนองพะวา   0-3803-2627 นายเอนก ส่งกลิ่น  (หมอเหนก) ต.บางบุตร
   ๖ รพ.สต.บ้านเนินสว่าง  081-8627389 นางสาวแสงจันทร์ ลาภวณิชย์ (หมอหมวย) ต.บางบุตร
   ๗ รพ.สต.บ้านชากมะหาด  0-3802-5524 นางบังอร สุขขา  (หมอปุ๊ก) ต.บางบุตร
   ๘ รพ.สต.บ้านเขาลอย   081-9969739 นายสงัด มีสบาย (หมอหงัด)  ต.ชากบก
   ๙ รพ.สต.ชากบก   0-3864-6565 นายสงัด มีสบาย (หมอหงัด) รักษาการแทน ต.ชากบก
   ๑๐ รพ.สต.หนองสะพาน   0-3802-5232 นายธีระ  ถ้ำมณี (หมอแมน) ต.หนองตะพาน
   ๑๑ รพ.สต.บ้านหนองตะแบก   0-3801-8647 นางมะลิวัลย์ ภิระแก้ว (หมอวัลย์) ต.ตาขัน
   ๑๒ รพ.สต.บ้านหัวชวด  0-3864-6438 นางนิธินันท์ เจริญบัณฑิตย์ (หมอตุ๊) ต.หนองบัว
   ๑๓ รพ.สต.บ้านหนองกรับ    0-3896-1573 นายสมภพ สงวนกิจ (หมอเต๋า) ต.หนองบัว
   ๑๔ รพ.สต.บ้านคลองขนุน  0-3894-7802 นางอนงค์ เจริญ (หมอนงค์) ต.หนองบัว
   ๑๕ รพ.สต.บ้านศาลาน้ำลึก   0-3801-5224 นายสมศักดิ์ พึ่งประชา (หมอโต) ต.หนองบัว
view