สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย


    นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

งานบริหารบุคคล งานนโยบาย

งานควบคุมกำกับ

    นางชลากร ยังดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานการเงินและการบัญชี

งานการตรวจสอบและควบคุมภายใน

งานประกันสังคม

    นางวงษ์เดือน แสวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ

งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

งานนิเทศ และติดตามประเมินผล

งานนโยบาลและโครงการพิเศษ เช่น โครงการพระราชดำริฯ

งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

    นางจีราพร ปักษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง

งานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันสุขภาพ

    นางภรธิดา พงศ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานพัฒนาระบบส่งต่อ

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

    นางเบญจา พรประเสริฐทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานทันตสาธารณสุข

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    นายยงยุทธ์  นิยมดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

    น.ส.อรเพ็ญ สมาธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
    นางฐิติภรณ์ ไกรเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานกฎหมายสาธารณสุข

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


  รพ.สต. ในสังกัด อ.บ้านค่าย

   ๑ สตบรรณ  0-3864-1014 นางสมพิด  (หมอติ๋ว) หนองละลอก
   ๒ ละหารไร่  0-3802-9730 นางอำพร  (หมอพร) หนองละลอก
   ๓ คลองน้ำเย็น  0-3803-2236 นายรัชพล  (หมอเมี้ยน) หนองละลอก
   ๔ หมู่บ้านตัวอย่าง  0-3863-7683 นายโชคชัย  (หมอโชค) หนองละลอก
   ๕ หนองพะวา   0-3803-2627 นายเอนก  (หมอเหนก) บางบุตร
   ๖ เนินสว่าง  081-8627389 น.ส.แสงจันทร์ (หมอหมวย) บางบุตร
   ๗ ชากมะหาด  0-3802-5524 นางบังอร  (หมอปุ๊ก) บางบุตร
   ๘ เขาลอย   081-9969739 นายสงัด (หมอหงัด)  ชากบก
   ๙ ชากบก   0-3864-6565 นายสงัด (หมอหงัด) รักษาการแทน ชากบก
   ๑๐ หนองสะพาน   0-3802-5232 นายธีระ  ถ้ำมณี (หมอแมน) หนองตะพาน
   ๑๑ หนองตะแบก   0-3801-8647 นางมะลิวัลย์ (หมอวัลย์) ตาขัน
   ๑๒ หัวชวด  0-3864-6438 นางนิธินันท์ (หมอตุ๊) หนองบัว
   ๑๓ หนองกรับ    0-3896-1573 นายสมภพ สงวนกิจ (หมอเต๋า) หนองบัว
   ๑๔ คลองขนุน  0-3894-7802 นางอนงค์ เจริญ (หมอนงค์) หนองบัว
   ๑๕ ศาลาน้ำลึก   0-3801-5224 นายสมศักดิ์  (หมอโต) หนองบัว
view