สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

นายอนุชา เมฆคง

สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 งานแผน/นโยบาย ประเมินผลตัวชี้วัด

นางสาวอุไรรัตน์ คูหะมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 งานนิเทศและติดตามประเมินผล

 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 งานวิจัยพัฒนา และสนับสนุนวิชาการ

 งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ

นางจีราพร ปักษี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 งานบริหารงานทั่วไป

 งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง

 งานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 งานประกันสุขภาพ

นางฐิติภรณ์ ไกรเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 งานควบคุมโรคติดต่อ

 งานกฎหมายสาธารณสุข

 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 งานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ

นายยงยุทธ์  นิยมดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

นางเบญจา พรประเสริฐทิพย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 งานอุบัติเหตุ/การแพทย์ฉุกเฉิน

 งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 งานโครงการพิเศษ เช่น โครงการพระราชดำริ พอ.สว. ฯลฯ

นางสาวภภัสสร กรกฤตธำรง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็ก 0-5 ปี

นางปิยนาถ จันแดง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

 งานบุหรี่-สุรา

 งานทันตสาธารณสุข

 งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 งานธุรการ (รับ-ส่งหนังสือ)

นายณัฐพล อาชญาทา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 งานยานพาหนะ

 งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม (ITA)

 (งานการเงินและการบัญชี)

 งานการเงินและการบัญชี

 งานการตรวจสอบและควบคุมภายใน

 งานประกันสังคม

    นางสาวอรัญญา บุญประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 งานธุรการทั่วไป


  รพ.สต. อำเภอบ้านค่าย

   1 รพ.สต.บ้านสตบรรณ  0-3864-1014 นางสมพิด   สุวรรณถาวร  (หมอติ๋ว) ต.หนองละลอก
   2 รพ.สต.บ้านละหารไร่  0-3802-9730 ต.หนองละลอก
   3 รพ.สต.บ้านคลองน้ำเย็น  0-3803-2236 ต.หนองละลอก
   4 รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง  0-3863-7683 นายโชคชัย เมืองศิริ (หมอโชค) ต.หนองละลอก
   5 รพ.สต.บ้านหนองพะวา   0-3803-2627 นายเอนก ส่งกลิ่น  (หมอเหนก) ต.บางบุตร
   6 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง  081-8627389 นางสาวแสงจันทร์ ลาภวณิชย์ (หมอหมวย) ต.บางบุตร
   7 รพ.สต.บ้านชากมะหาด  0-3802-5524 นางบังอร สุขขา  (หมอปุ๊ก) ต.บางบุตร
   8 รพ.สต.บ้านเขาลอย   081-7821582 นางสาวเดือนเพ็ญ ถนอมทรัพย์ ต.ชากบก
   9 รพ.สต.บ้านหนองตะแบก   0-3801-8647 ต.ตาขัน
   10 รพ.สต.บ้านหัวชวด  0-3864-6438 นายประพจ เกษียมพิน ต.หนองบัว
   11 รพ.สต.บ้านหนองกรับ    0-3896-1573 นายสมภพ สงวนกิจ (หมอเต๋า) ต.หนองบัว
   12 รพ.สต.บ้านคลองขนุน  0-3894-7802 นางอนงค์ เจริญ (หมอนงค์) ต.หนองบัว
   13 รพ.สต.บ้านศาลาน้ำลึก   0-3801-5224 นายสมศักดิ์ พึ่งประชา (หมอโต) ต.หนองบัว
   14 รพ.สต.ชากบก 0-3864-6565 นายสงัด มีสบาย (หมอหงัด) ต.ชากบก
   15 รพ.สต.หนองสะพาน 0-3802-5232 นายธีระ  ถ้ำมณี (หมอแมน) ต.หนองตะพาน

 

view