สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย


    นางสาวอุไรรัตน์ คูหะมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

    นางชลากร ยังดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานการเงินและการบัญชี

งานการตรวจสอบและควบคุมภายใน

งานประกันสังคม

    นางจีราพร ปักษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง

งานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันสุขภาพ

    นายยงยุทธ์  นิยมดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

    นางสาวภภัสสร กรกฤตธำรง (นางสาวอรเพ็ญ สมาธิวัฒน์) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
    นางฐิติภรณ์ ไกรเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานกฎหมายสาธารณสุข

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

    นางปิยนาถ จันแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    นายณัฐพล อาชญาทา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


  รพ.สต. ในสังกัด อ.บ้านค่าย

   ๑ รพ.สต.บ้านสตบรรณ  0-3864-1014 นางสมพิด   สุวรรณถาวร  (หมอติ๋ว) ต.หนองละลอก
   ๒ รพ.สต.บ้านละหารไร่  0-3802-9730 นางอำพร อรุณแย้ม  (หมอพร) ต.หนองละลอก
   ๓ รพ.สต.บ้านคลองน้ำเย็น  0-3803-2236 นางณิชกุล บุญตั้งแต่ง (หมอเล็ก) ต.หนองละลอก
   ๔ รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง  0-3863-7683 นายโชคชัย เมืองศิริ (หมอโชค) ต.หนองละลอก
   ๕ รพ.สต.บ้านหนองพะวา   0-3803-2627 นายเอนก ส่งกลิ่น  (หมอเหนก) ต.บางบุตร
   ๖ รพ.สต.บ้านเนินสว่าง  081-8627389 นางสาวแสงจันทร์ ลาภวณิชย์ (หมอหมวย) ต.บางบุตร
   ๗ รพ.สต.บ้านชากมะหาด  0-3802-5524 นางบังอร สุขขา  (หมอปุ๊ก) ต.บางบุตร
   ๘ รพ.สต.บ้านเขาลอย   081-9969739 นายสงัด มีสบาย (หมอหงัด)  ต.ชากบก
   ๙ รพ.สต.ชากบก   0-3864-6565 นายสงัด มีสบาย (หมอหงัด) ต.ชากบก
   ๑๐ รพ.สต.หนองสะพาน   0-3802-5232 นายธีระ  ถ้ำมณี (หมอแมน) ต.หนองตะพาน
   ๑๑ รพ.สต.บ้านหนองตะแบก   0-3801-8647 ต.ตาขัน
   ๑๒ รพ.สต.บ้านหัวชวด  0-3864-6438 ต.หนองบัว
   ๑๓ รพ.สต.บ้านหนองกรับ    0-3896-1573 นายสมภพ สงวนกิจ (หมอเต๋า) ต.หนองบัว
   ๑๔ รพ.สต.บ้านคลองขนุน  0-3894-7802 นางอนงค์ เจริญ (หมอนงค์) ต.หนองบัว
   ๑๕ รพ.สต.บ้านศาลาน้ำลึก   0-3801-5224 นายสมศักดิ์ พึ่งประชา (หมอโต) ต.หนองบัว
view