สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2564
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ...” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน

และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (เอกสาร)

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... (เอกสาร)
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... (เอกสาร)
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง (เอกสาร)

view