สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB21
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2) คำสั่ง สสอ.บ้านค่าย เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันแผลประโยชน์ทับซ้อน
3) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4) บันทึกข้อความส่งประกาศคำสั่ง แจ้งเวียน รพ.สต.ทุกแห่ง
5) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view