สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB25
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) บันทึกข้อความลงนามมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2) กรองแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
3) บันทึกข้อความเชิญประชุมชี้แจง พร้อมรายงานการประชุม
4) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view