สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB16
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) บันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำระบบการร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
3) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
4) แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ และการร้องเรียนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
8) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร

view