สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

หมายเหตุ : ในทุกไตรมาสตัดรายงานแบบ สขร.1 วันที่ส่งประเมิน และหน่วยงานนำแบบ สขร.1
ที่ดำเนินการต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง

 
ไตรมาสที่ 1
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

    เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
           ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 (เอกสาร)
           ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 (เอกสาร)
           ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 (เอกสาร)  (เพิ่มเอกสาร)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร) 

 

ไตรมาสที่ 2

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

    เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 (เอกสาร)

           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เอกสาร)

           ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 (เอกสาร)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 

view