สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

               ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ

               ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

                 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน

                 ประกอบด้วย 1.ปกหน้า 2.คำนำ 3.สารบัญ 4.บทที่ 1–3 (แล้วแต่กรณี) 5.ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี)

                 6.บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) 7.ปกหลัง

 

ไตรมาสที่ 2

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

    (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) (เอกสาร)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม

    ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ)

    รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (เอกสาร)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 

 

ไตรมาสที่ 4

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

    และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

    (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) (เอกสาร)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 


การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

    ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

    ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (เอกสาร)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

  

  

view