สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB8
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
   3) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน
   4) หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน และภาพถ่าย
   5) รายงานผลการติดตาม การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
   6) บันทึกรายงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร

view