สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB17
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
2) กรอบแนวทางมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ
3) รายงานการกำหนดมาตรการ การป้องกันการรับสินบน
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ
การจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
รายละเอียดเอกสาร

view