สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2566

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดบนเว็บไซต์หน่วยงาน ครบทั้ง 18 ข้อ (รวมข้อย่อย) ประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย (เผยแพร่)
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย
(1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) (เอกสาร) (NEW)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร (เอกสาร)
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เอกสาร) (NEW)
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เอกสาร1) (2) (3) (4)
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจ
ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสาร)
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย 
(1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน
(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) (เอกสาร)
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่
และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH (เอกสาร)
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (เอกสาร1) (เอกสาร2)
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 (เอกสาร) (เอกสาร)
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (เอกสาร1) (เอกสาร2)
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ (เอกสาร) (คณะกรรมการฯ ปี 2566)
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (เอกสาร1) (เอกสาร2)
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (เอกสาร)
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) (เอกสาร) (เอกสาร) (เอกสาร)
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)  (เอกสาร)
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (เอกสาร)
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เอกสาร)
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสาร1) (เอกสาร2)
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (เอกสาร) (เอกสาร)
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เอกสาร) (เอกสาร) (เอกสาร)
(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) (เอกสาร) (เอกสาร2)
17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) (เอกสาร) (เอกสาร)
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย (เผยแพร่)
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสาร)
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสาร)
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (เอกสาร)
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เอกสาร)
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) (เอกสาร) (เอกสาร2) (เอกสาร3). (เอกสาร4)

view