สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

หมายเหตุ : 1. ต้องมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ครบทุกข้อ 

                 2. กรณีที่หน่วยงาน ไม่มีการดำเนินการตามข้อ 6. ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบ

                    จึงพิจารณาให้คะแนน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต

    นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)
2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม

    ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม (เอกสาร)
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (เอกสาร)
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)


ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบน

    ทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด (เอกสาร)

2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

    ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.) (เอกสาร)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

view