สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย (Bankhai)

    B = Best ทำให้ดีที่สุด
    A = Accountable มีความรับผิดชอบ
    N = Network มีเครือข่าย
    K = Knowledge มีความรู้
    H = Honest มีความซื่อสัตย์
    A = Ability ทำเต็มความสามารถ
    I  = Intrend ทันสมัย


  วิสัยทัศน์
     สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
     ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วมร่วม


  พันธกิจ
    1. จัดระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
    2. ให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร
    3. พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน ส่งเสริมวัฒนะธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


  ค่านิยม

    ดูแล ดุจญาติมิตร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ประชาสุขภาพดี

view