สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (เอกสาร)
    (1) รูปถ่าย
    (2) ชื่อ-นามสกุล
    (3) ตำแหน่ง และ
    (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร (เอกสาร)
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เอกสาร)
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

      (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4)
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ
      และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสาร)

 

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (เอกสาร)
    (1) ที่อยู่หน่วยงาน
    (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
    (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน
    (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ
    (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงาน
      ตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน (เอกสาร)

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH (เอกสาร)
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (เอกสาร) (เอกสาร2)
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 (เอกสาร) (เอกสาร2)
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (เอกสาร) (เอกสาร2)
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน (เอกสาร)
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (เอกสาร) (เอกสาร2)
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (เอกสาร)
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

    ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) (เอกสาร) (เอกสาร2)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (เอกสาร) (เอกสาร2)
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เอกสาร)
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสาร)
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (เอกสาร)
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
      การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
      (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) (เอกสาร) (เอกสาร)
15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (เอกสาร)
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสาร)

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (เอกสาร)
    17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (เอกสาร)
    17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี
           ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (เอกสาร)
    17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
           ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ
           เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เอกสาร)
    17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) (เอกสาร)

view