สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB11
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยผลการ
ประเมินและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view