สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
    1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
    2) โครงการ
    3) รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของ
ภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
    4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
    5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่อยงาน หรือที่สื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น
    6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    7) หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วงงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS


รายละเอียดเอกสาร

view