สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB12
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านค่าย ประกอบ
ด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view