สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB19
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมฯ
2) การรวมกลุ่มมีการกำหนด สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ ระเบียบหรือแนวทาง
3) บันทึกรายงานการตรวจสอบและรายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานและสรุปความคิดเห็น
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view