สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB18
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
2) โครงการ สสอ.บ้านค่าย ใสสะอาด ปราศจากทุจริต
3) บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เผยแพร่บนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
4) ภาพถ่ายประกอบ
5) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ พร้อมวิธีการดำเนินกิจกรรม
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view