สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB14
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

    1) บันทึกข้อความลงนามประกาศและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    2) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
    3) ภาพถ่ายประกาศ
    4) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร

กรอบแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

view