สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB9
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
       1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน
       1.2 นโยบายของผู้บริหาร
       1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
       1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
       1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
       1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
       1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
       1.10 อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
    2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2)
    4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้น
ตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
       7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่่ผ่านมา
       7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
       7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
       7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
    8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
    9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

    ข้อบังคับสป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
    พรบ.จริยธรรม
    ยุทธสาสตร์ชาติ

view