สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

               โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

หมายเหตุ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

                 ในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย

 

                 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

  
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

    ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (เอกสาร)

            1.2 โครงการ (เอกสาร)

 

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

    ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน (เอกสาร)

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน (เอกสาร)

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

    ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน (เอกสาร)

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (เอกสาร)

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 

view