สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB26
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชนชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้
2) ประเภทงานบริการ ประกอบด้วยผังกระบวนงาน (Flowchart) งานพัสดุ (หลักการจัดหาพัสดุ) การยืมเงินทดรองราชการ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนการรับหนังสือ
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view