สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB22
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิต
พอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1) บันทึกข้อความส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมโครงการ
2) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ การให้ความรู้การบริหารงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้และผลประโยชน์ทับซ้อน
3) แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านจริยธรรม คุณธรรม CUP บ้านค่าย ปี 2563
4) อนุมัติโครงการ อบรมให้ความรู้การบริหารงานแบบโปร่งใสฯ
5) ภาพกิจกรรมการให้ความรู้การบริหารงานแบบโปร่งใส
6) บันทึกข้อความรายงานการประชุมตามโครงการฯ

รายละเอียดเอกสาร

view