สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB20
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) หนังสือขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน สสอ.บ้านค่าย
2) รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
3) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4) บันทึกข้อความรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5) รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view