สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2566MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

หมายเหตุ กิจกรรมการประกาศต้องดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) ทั้ง 3 ประกาศ ดำเนินการพร้อมกันในวันเดียว


1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (เอกสาร)
2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) (เอกสาร)
3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1 ถึงข้อ1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) (เอกสาร)
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (เอกสาร)
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

view