สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
   1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
   2) โครงการ
   3) รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
   4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
   5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
   6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่อยงาน หรือที่
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   8) หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วงงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

รายละเอียดเอกสาร

view