สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT 2565
MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

               ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
 
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ

 

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (เอกสาร)

2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน

    ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน

    ที่ได้จากข้อ MOIT 18 (เอกสาร)

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (เอกสาร)

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน

    ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (เอกสาร)

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

 

1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... (เอกสาร)

2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... (เอกสาร)

3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... (เอกสาร)

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร)

 

view