สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB24
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) แผน ITA ปี 2563
2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานใน 2 ไตรมาส
3) บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายละเอียดเอกสาร

view