สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB10
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
    2) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2)
    3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    4) หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วงงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

รายละเอียดเอกสาร

view