สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site
1.4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 61 - กันยายน 62
1.5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


รายละเอียด

ติดบอร์ดสำนักงาน

view