สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB13
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ

     1) บันทึกลงนามคำสั่ง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2) ประกาศมาตราการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     4) หลักฐานการประชุมชี้แจงพร้อมหนังสือแจ้งเวียน
     5) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร

กรอบแนวทางการบริหาร

view