สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB5
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2) โครงการ
  3) รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
  4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น
  6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  7) หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วงงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

รายละเอียดเอกสาร

view