สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ITA 2563

EB2
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปล่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2(1) หนังสือสั่งการและขออนุญาตเผยแพร่ web site
EB2(2) ประกาศเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2(2.1) ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
EB2(3) หนังสือขอเผยแพร่แผน ปี 2563
EB2(3.1) แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
EB2(3.2) หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563
EB2(3.3) หนังสือขออนุมัติและคำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ
EB2(3.4) รายงานเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างและ สขร 1 ต.ค. 62 - พ.ย. 62
EB2(3.5) หนังสือแจ้งเวียน สป. การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

ติดบอร์ดสำนักงาน

view